Lekmiljöer

Beställare: Kommuner
Yta: Från små lekplatser till stora skolgårdar
Anlagt: När som helst

Mål: Att skapa så upplevelserika miljöer som möjligt med de förutsättningar som finns. 

Det kan t.ex. vara genom att forma ett dramatiskt landskap och plantera det med mängder av växter. I det kuperade landskapet varierar odlingsbetingelserna mycket och på en liten ytan går det att få in många olika naturtyper. Buskage blir spännande lekmiljöer och på soliga ytor går det att skapa prunkande blomsterängar. Fuktiga raviner, branta slänter med klätterrep, stockar och stenar, spångar och broar, insektsmiljöer och sandhögar. Utformningen anpassas till vilka åldersgrupper som kommer att utnyttja platsen. Växtvalen baseras på hur mycket slitage det kommer att bli och det är viktigt att de växter som skapar stommen måste tåla den lek som sker. Grenar som tål att brytas och perenner med mycket rotskott. Sen kan de olika miljöerna förstärkas med många detaljer i form av intressanta blommor och blad, ätbart, konstverk, sittplatser och lekredskap i naturmaterial.

SKÖTSEL

Skötseln är helt beroende på vilken miljö som har skapats. Barn har oftast inte förstörts av normer över hur planteringar ska se ut och vilka växter som inte är välkomna. De första åren är det bra att begränsa kvickrot och andra aggressiva ogräs som annars lätt kan ta över vissa miljöer. Annars är det mesta välkommet, nässlor är bra för insekter och maskrosor är fina och har fröställningar som är roliga att blåsa iväg!