Insektsmiljöer

Beställare: privat och kommuner
Yta: Allt från små mikrohabitat i en plantering till hela landskap.
Anlagt: När som helst på året

Mål: I alla planteringar vi gör är det självklart att gynna insekter. Oavsett storlek och läge på planteringen går det att lägga till detaljer eller om det är möjligt skapa hela landskap som gynnar den biologiska mångfalden. För att skapa mångfald krävs en så stor variation i landskapet som möjligt och upphöjda bäddar eftersom de flesta insekter gynnas av varma miljöer.

Sandbäddarna för perenner som vi ofta anlägger i offentliga miljöer är också utmärkta boplatser för insekter. Men det krävs också blommande växter för att tillgodose deras behov av nektar och pollen. När vi gör specifika insektsmiljöer förstärker vi perennplanteringarna eller ängsmiljöerna med upphöjda öar av sand i olika fraktioner. De varierande fraktionerna gynnar inte bara olika insekter utan även olika typer av växter. En större mångfald bland växterna med många olika familjer representerade är viktigt för den totala mångfalden. För insekterna är det viktigt att det finns öppna sandytor och framförallt de soligaste södersidorna får inte växa igen. Öppna sandytor blandas med blommande ängsplanteringar, gräsdominerade områden och mindre buskage. Allt för att skapa så stor variation som möjligt.

I stadsmiljöer kombinerar vi inhemska arter med perenner och prydnadsgräs för att skapa landskap som tilltalar fler av besökarna. På sådana platser är det också viktigt med prydliga kanter, informationsskyltar och eventuellt låga staket. Det behöver inte se ut som natur för att gynna insekter.

I naturnära miljöer använder vi en större mängd inhemska arter men kompletterar dem med perenner och annueller för att förlänga blomningssäsongen och förhöja prydnadsvärdet. 

Faunadepåer på södersidan av något buskage skapar förutsättningar för vedlevande arter och bra övervintringsmöjligheter för vissa arter. I mer pedagogiskt syfte bygger vi ibland insektshotell men de behövs egentligen inte i ett varierat landskap.

SKÖTSEL

Skötseln är samma som i sandbäddar och ängsmiljöer. Att avlägsna det organiska materialet är en förutsättning för mångfald. En ordentlig vårstädning där allt klipps ner och som avslutas med att allt organiskt material blåses bort fungerar bäst på mindre ytor. 

På större ytor går det bra att bränna bort det organiska materialet under våren. Det kan vara bra att lämna områden runt buskage där många insekter övervintrar. På de torraste delarna kan det ta 2-3 år innan det finns tillräckligt med material för att kunna bränna och då kan det vara bra med en gasolbrännare.

På gräsdominerade ytor kan bränning kombinerat med slåtter vara enklaste skötseln. Om det avslagna gräset inte samlas upp ordentligt är det bättre att inte slå det alls.