PROJECTS_PUBLIC BIODIVERSITY_ Sound Barrier, The Campus area, Vellinge
PROJECTS_PUBLIC BIODIVERSITY_ Sound Barrier, The Campus area, Vellinge
PROJECTS_PUBLIC BIODIVERSITY_ Sound Barrier, The Campus area, Vellinge
PROJECTS_PUBLIC BIODIVERSITY_ Sound Barrier, The Campus area, Vellinge
Kund: Vellinge Kommun
När: 11 500 kvm
Storlek: hösten 2018

Mål: Att skapa vackra insektshabitat med hög biologisk mångfald på en ombyggd bullervall längs E6/E22.

Bullervallen byggdes upp av befintligt material från den lägre vallen som redan fanns på plats + återvunnet material från lokala projekt. Den näringsrikaste jorden lades i botten och den sandigaste, magraste på toppen. Hela ytan täcktes sen med 10-20 cm 0-8 mm rörgravsgrus från ett lokalt grustag i Bösap.

Vallen delades upp i olika kategorier. De mest exponerade områdena där det var gynnsammast för insekter förstärktes med fler mikrobiotoper. De består av små öar av olika fraktioner av sand eller grövre grus för att gynna en större mångfald av insekter och växter. Här såddes också en större antal arter för att tillgodose insekternas behov. Artlistorna togs fram av Klinta Trädgård i samarbete med en ekolog för att inte missa viktiga arter. I insektsytorna placerades stenar för att gynna t.ex. ödlor.

Resterande ytor såddes med lite enklare blandningar men minst 30 arter/fröblandning.

Totalt såddes cirka 300 olika arter i 25 olika fröblandningarna. Varje yta fick sin unika samansättning beroende på förutsättningarna. En konkurrenskraftigare blandning i det fuktiga diket, frodigare arter på den skyddade östsidan, mer värmegynnade på västsidan, timjanmattor på det blåsiga krönet eller specialblandningar för de olika ytorna med sand. Varje blandning innehåller allt från annueller som blommar fint första året till långsamma arter som kommer att dominera i längden. De första 5 åren dominerar pionjärväxterna, efter det utvecklas mer permanenta sammansättningar som förändras långsamt. Kaniner och andra störningar skapar förutsättningar för pionjärerna att alltid finnas kvar på någon yta.

För att skapa fler habitat förstärktes ytan med små dungar av träd och buskar. Som solitärer på västsidan och i större grupper på östsidan. 

SKÖTSEL

Det optimala hade varit om ytorna kunde brännas med några års mellanrum men läget och bullerplanket gör det svårt. Klimatet i Vellinge är blåsigt och torrt vilket gör att ytorna inte växer igen lika snabbt som de skulle gjort i ett fuktigare klimat. Västsidan kommer att förbli öppen under många år medan östsidan kommer att växa med tiden. Växtvalen är anpassade efter den utvecklingen.